List of active policies

Name Type User consent
Zásady zpracování OÚ uživatelů portálu NUKIB Site policy All users

Summary

Na tomto místě jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů.

Full policy

Informace o zpracování osobních údajů

 

dle čl. 13 a 14  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „GDPR“)

 

1. Obecné informace o správci

Správcem osobních údajů je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226, e-mail: posta@nukib.cz, ID datové schránky: zzfnkp3, jako ústřední orgán státní správy. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

2. Působnost správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pro uzavírání a plnění smluvního vztahu. Účelem zpracování je zajištění absolvování kurzu uživatele profilů ve vzdělávacím portál: osveta.nukib.cz;

 

3. Subjekty osobních údajů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracovává osobní údaje zejména:

a)      uživatelů profilů ve vzdělávacím portálu: osveta.nukib.cz

 

4. Kategorie osobních údajů

a)      identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, akademický titul, e-mailová adresa, osobní číslo, organizace, uživatelské jméno, datum a IP adresa posledního přístupu ke vzdělávacímu portálu.


5. Způsob a doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím informačního systému Moodle, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je stanovena nejdéle na dobu čtyř (4) let. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

6. Komu jsou osobní údaje poskytovány

V některých případech je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost povinen v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jde zejména o tyto případy:

a)      poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;

b)     poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;

c)      poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.


7. Informace o základních právech subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na adresu správce nebo na e-mailovou adresu pověřence.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají,  jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Jestliže je zpracování založeno na souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.